preloader
   

Společenskovědní úsek - sbírky


Jednotlivé sbírky

Součástí archeologické sbírky jsou jednak předměty, které byly součástí Muzejního odboru Matice místecké resp. místeckého městského muzea, jednak předměty získané v souvislosti s archeologickými výzkumy prováděnými především v 70.–90. letech 20. století a na počátku 21. století v různých lokalitách regionu. Nejzajímavějšími exponáty jsou zlomky kachlů z frýdeckého zámku a hukvaldského hradu.

Sbírky obrazů a grafik obsahují především díla mající vztah k regionu, ať už se jedná o jejich náměty nebo autory. Jsou zde však i obrazy se sakrální tematikou a obrazy zachycující krajinu jiných, vzdálenějších oblastí. Nechybí ani portréty různých osobností, např. Habsburků nebo prezidentů. V případě těchto děl se jedná především o předměty, které přešly do sbírek muzea ze zámeckého inventáře, nebo ze sběrů v období demolic staré frýdecko-místecké zástavby.

Do sbírky uměleckých řemesel byly zařazeny různé předměty splňující i určitá estetická hlediska, jedná se o různé vázy, vitráže, ale také cínové poháry, cechovní kalichy, zarámované fotografie, linoryty atd.

Sbírkový fond nazvaný pracovně litina obsahuje především výrobky místních hutních podniků – Bašky a Frýdlantu n. O. Jsou zde však samozřejmě i předměty z jiných železáren, jejich místo však nejde s ohledem na nedostatečné identifikační znaky určit.

Sbírka řemesel je zaměřena na nástroje, výrobky a předměty související s činností různých řemeslných odvětví jako byli kováři, pekaři, ševci, krejčí, bednáři, stolaři, klempíři atd.

Sbírku nazvanou obchod tvoří plakáty, reklamní tabule, obchodní doklady, potravinové lístky, účty, závaží, obaly výrobků atd.

Součástí kartografické sbírky jsou mapy a plány. Mapy jsou různé velikosti rozlišení a záběru, týkají se především regionu, ať už větších celků nebo jednotlivých měst či vesnic. Mapy jsou z různých období, nejstarší je mapa hukvaldského panství pocházející z 2. poloviny 17. století.

Sbírku militarií tvoří především součásti vojenské výstroje a výzbroje, tedy uniformy a zbraně, a dále pak tištěné materiály jako plakáty, vyhlášky, oznámení a pozvánky. Zbraně jsou různého typu, např. halapartny, kordy, šavle, pistole, pušky, samopaly a dělové koule a pocházejí z různých časových období.

Poměrně nevelký je fond pečetí a razidel, jeho součástí jsou různá pečetidla většinou církevní nebo komunální povahy.

Sbírka medailí obsahuje různé medaile, vyznamenání a plakety z různých období a kategorií, např. válečné kříže a vyznamenaní z obou světových válek, pamětní medaile císaře Františka Josefa I. atd.

Fondu medailí je obsahové blízká sbírka odznaků, ať už se jedná o odznaky pamětní, sportovní, turistické nebo jiné.

Součástí numismatické sbírky jsou mince a bankovky různého stáří a hodnoty, její důležitou součástí je tzv. poklad z kostela sv. Jošta, což byl soubor 281 mincí převážně habsburské ražby 17. století, nalezených v roce 1998 při opravách tohoto frýdeckého kostela.

Součástí tzv. fotoarchivu jsou fotografie, negativy a diapozitivy. Počátky fotoarchivu spadají pravděpodobně do období vzniku Muzejního odboru Matice místecké. Ovšem ne všechny fotografie, které byly podle katalogu uvedeného v publikaci Památky města Místku a jeho Lašského okolí a v publikaci Kniha o Místku, která vyšla v roce 1929 a jejíž obrazovou přílohu zajišťoval Antonín Přecechtěl, jsou nyní ve sbírkách muzea. Některé fotografie se od třicátých let 20. století prostě ztratily nebo „ztratily“ ve víru dějin. Fotoarchiv se však přesto postupně rozšiřoval, a to jak dary a koupí tak i vlastní činností muzejních pracovníků. Byl tvořen podle aktuálních potřeb muzea z hlediska dokumentace stávajícího stavu území okresu a sbírek muzea, zaznamenání změn v urbanistice a přírodě, dokumentace akcí, programů apod. Fotoarchiv je nejvíce využívanou částí muzejního fondu.

Částí fondu týkajícího se divadla, hudby a tance je listinný materiál (scénografie, režie, pozvánky, plakáty atd.) Další částí jsou trojrozměrné předměty (kulisy k loutkovému divadlu, divadelní nábytek k loutkovým hrám a loutkové divadelní hry). Samostatnou část tvoří sbírka loutek, která obsahuje loutky většinou domácí výroby, pocházející z jednotlivých souborů našeho okresu. Dalšími předměty ve fondu jsou hudební nástroje, z nichž největší jsou dřevěné píšťaly. Zcela samostatnou částí je soubor materiálů vztahujících se k festivalu Janáčkovo hudební Lašsko.

Fond plakáty obsahuje tištěný materiál zachycující významné kulturní a společenské akce v regionu. Sbírka mapuje kulturní a historické události v našem regionu v průběhu času až po současnost.

Fond spolky materiálově z části souvisí s jinými sbírkovými fondy jako jsou divadlo, hudba a tanec, řemesla, školství, prapory a stuhy. Zastoupen je také materiál charakterizující a přibližující činnost tělovýchovných spolků, hasičů, zahrádkářů, včelařů, myslivců aj.

Ve fondu školství jsou obsaženy různé školní pomůcky, vybavení tříd, učební pomůcky, učebnice, školní obrazy, papírový materiál atd. Část předmětů do muzea přešla ze zrušené židovské školy, která se nacházela ve Frýdku.

Ve fondu svítidel jsou různé druhy světel (stropní, nástěnné, stolní). Dále jsou v něm zastoupeny baterky, kahany, lucerny, svícny a jiný materiál sloužící k osvětlení jak domácností tak i např. dopravních prostředků.

Sbírka techniky zahrnuje materiál představující technické předměty, pracovní stroje a elektronické spotřebiče. Jsou zde zastoupeny různá rádia, televizory, vysavače, několik typů psacích strojů, promítačky atd.

Ve sbírce vybavení domácnosti se nacházejí různé kuchyňské předměty a předměty sloužící v domácnosti jako jsou koše, váhy, žehličky a zrcadla.

Fond nazvaný staré tisky byl vytvářen nesystematicky. Částečně byl ovlivněn dvěma sběrateli Ferdišem Dušou a Jožou Vochalou. Jedná se o různorodý materiál s převahou teologické literatury (katolické kancionály, literatura pocházející především z 18. – 19. století).

Sbírkový fond pohlednic obsahuje materiál znázorňující obce, města, části měst, architekturu, stavby, krajinu, především se zaměřením na oblast Pobeskydí. Nejstarší pohlednice pocházejí z konce 19. a počátku 20. století.

Sbírka příležitostných tisků zahrnuje kramářské a jarmareční písně a poutní obrázky. Základem fondu je část sběrů Jožy Vochaly. Druhou částí jsou sběry pracovníků muzea probíhající od 70. let 20. století. Nejstarší tisky jsou z Olomouce z počátku 18. století.

Fond nazvaný prapory a stuhy obsahuje spolkové prapory z přelomu 19. a 20. století, několik vlajek a praporů stranických a státních a různé stuhy, šerpy praporečníků, žerdě atd.

Fond hodin obsahuje různé typy hodiny jako jsou nástěnné, stojací a obrazové, dále hodinky, budíky atd.

Sbírka pozůstalostí obsahuje korespondenci, osobní doklady, poznámky, novinové články, kritiky, fotografie, videokazety, magnetofonové pásky atd. několika regionálních osobností. Jedná se celkem o 21 pozůstalostí, jmenovitě o pozůstalosti Ferdiše Duši, Josefa Kaluse, Joži Vochaly, Vojtěcha Martínka, Františka Juliny, Josefa Müllera, Čeňka Ostravického, Gustava Noska, Bohumila Marka, Hany Podešvové, Anny Dřevjané, Boženy Peterkové, Jaroslava Olšáka, Věnceslava Hrubého, Adolfa Šlechtislava Brantála, Óndry Łysohorského, Milana Balcara, Augustina Petera, Richarda Skácela, Leopolda Parmy a Jiřiny Zbrožkové.

Součástí fondu sklo a keramika jsou korbely, číše, karafy, cukřenky, džbánky, vázy, konvice, sklenice, mísy, láhve atd. Základ tvoří sběry místeckého muzea, fond byl po kvantitativní stránce rozšiřován od 50. let 20. století, systematické shromažďování regionálního materiálu po obsahové i strukturální stránce však nastalo až na konci 60. let 20. století.

Součástí sbírky textilu jsou oděvní součásti, oděvní doplňky, obuv městského a venkovského obyvatelstva, bytové textilie, oděvy pro sport, různé stejnokroje atd.

Základ fondu podmaleb na skle tvoří předměty pocházející ze sbírek místeckého muzea, ze sbírky Jana Skarky z Domaslavic a malíře Ferdiše Duši. Většina obrázků na skle pochází z Frýdecka, resp. ze Slezska.

Součástí fondu plastiky a kříže jsou lidové plastiky, kostelní sochy, reliéfy, různé druhy křížů a díla současných neprofesionálních řezbářů.

Textilní minulost regionu dokumentuje sbírka modrotiskových forem, která obsahuje formy celodřevěné i kombinované s různými dekorativními motivy. Tyto formy se používaly na potiskování tkanin.

Fond betlémy obsahuje betlémy malované na lepence, betlémy vyřezávané i sádrové. Nejstarší z těchto betlémů pocházejí z počátku 19. století, nejmladší byly vytvořeny v současnosti.

Součástí fondu hračky jsou dětské hry, stavebnice, hlavolamy, kočárky a vozítka pro hračky i pro nemluvňata. Předměty pocházejí od 2. poloviny 19. století do současnosti.

Fond zemědělství obsahuje předměty dokumentující způsob obživy lidí v minulosti. Jedná se o předměty etnografické povahy jako jsou kosy, hrábě, cepy, motyky, pluhy, fukary atd.

Součástí sbírky nábytku je velké množství různých malovaných skříní a truhel, dále selské i měšťanské židle, stoly, sekretáře, lavice atd. Dobře zachovalá a reprezentativní část nábytku je umístěna v tzv. Zámeckém okruhu.

 

 

 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.